Klubbens vedtægter kan også hentes som PDF fil, klik HER

Vedtægter for Ballerup Linedance
 
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Ballerup Linedance”.
Hjemsted er Ballerup Kommune.
 
§ 2 Foreningens formål
Klubbens formål er at fremme interessen, kendskabet samt muligheden for at danse Linedance og herigennem at skabe samvær, glæde og motion.
 
§ 3 Indmeldelse af medlemmer
Personer betragtes som medlemmer af klubben så snart kontingentet er betalt. Der er ingen aldersbegrænsning.
 
§ 4 Ballerup Linedance Venner
Personer kan indmeldes som Venner af Ballerup Linedance (BLV) så snart kontingentet er betalt. Der er ingen aldersbegrænsning. Som Ven kan man deltage i klubbens arrangementer og generalforsamling, dog uden stemmeret.
 
§ 5 Sæson og kontingent
Sæsonen går normalt fra ca. 1/9 – 15/5, (undtagen skoleferier og helligdage).
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet betales for et helt år ad gangen og sker samtidig med tilmeldingen.
 
§ 6 Udmeldelse
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer – jf. dog § 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med minimum 3 ugers varsel. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingenindsendes på mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Senest ugen op til generalforsamlingen udsendes det reviderede regnskab samt eventuelle forslag.
 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
 
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt
 
Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i protokollen.
 
§ 8 Stemmeafgivelse på generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen opnås kun såfremt kontingentet er betalt.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal – undtaget er dog afstemninger om ændringer af nærværende vedtægter jf. § 17 og 18.
Alle afstemninger sker skriftligt, blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
 
§ 9 Valg af bestyrelse og revisor
Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle som er fyldt 18 år.
Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Der må stemmes på en person til hver ledig plads i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
 
På generalforsamlingen vælges for en 2-årig periode:
Formand og sekretær i ulige år.
Kasserer og bestyrelsesmedlem i lige år.
Derudover vælges for en 1-årig periode:
Bestyrelsesmedlem
Revisor
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, 3 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Forlangende fra medlemmerne skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget af en dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som en ordinær generalforsamling.
 
§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode, kan bestyrelsen indsupplere sig for resten af perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er fremmødt.
Forslag er vedtaget når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Ved stemmelighed tæller formandens eller stedfortræderens stemme dobbelt. Ved formandens fravær (forfald) indtræder kasserer som stedfortræder.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.
 
§ 12 Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Ansætte instruktører.
Sørge for lokaler.
Forvaltning af klubbens aktiver.
Medlemsregister.
Ansvarlig for den daglige administration.
Nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver efter behov.
 
§ 13 Regnskab
Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Konti i pengeinstitutter noteres i klubbens navn.
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne.
 
§ 14 Bemyndigelse og tegning
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen.
Økonomisk tegnes foreningen af formand og kasserer.
Foreningen kan meddele prokura, dvs. at bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage nærmere afgrænsede økonomiske dispositioner.
 
§ 15 Hæftelser og ansvar
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingent forpligtelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen administreres efter gældende love og retningslinjer.
 
§ 16 Revision
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
 
§ 17 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§ 18 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål i Ballerup Kommune. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 
Vedtaget d. 10 april 2011
Senest revideret d. 25. februar 2024​
 
 
Kalender
Besøg vores Facebook side
Ballerup Linedance | LinedanceCentret | Skovvejens Skole Øst | 2750 Ballerup | Tlf.: 24815139 | balleruplinedance@gmail.com | CVR nr. 33604130